RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY W RAMACH REALIZACJI ZLECEŃ Z  TOM-TECH Tomasz Majka, (dalej zwane „TOM-TECH” ) ul Na Stoku 53/55 Gdańsk. z dnia 25.05.2018r.

 1. Przewoźnik / Zleceniodawca oraz TOM-TECH, jako strony umowy na realizację usług transportowych lub spedycyjnych (dalej zwane „Umowa”) działają jako indywidualni administratorzy danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które to przetwarzanie odbywa się w celu niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
 2. W zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań Stron wynikających z Umowy, TOM-TECH będzie przekazywać Partnerowi handlowemu dane osobowe odbiorców lub nadawców towarów, swoich Klientów lub podwykonawców oraz dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, a Partner handlowy będzie przekazywał TOM-TECH dane osobowe swoich pracowników oraz współpracowników (dalej „Dane Osobowe”).
 3. Gdy Dane Osobowe są odbierane przez TOM-TECH, TOM-TECH staje się administratorem tych danych i gwarantuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH”).
 4. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, gdy Dane Osobowe są odbierane przez Partnera handlowego (m.in. przewoźnik, zleceniodawca, spedytor) , Partner handlowy staje się administratorem tych danych i gwarantuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH. Partner handlowy może przetwarzać Dane Osobowe przekazywane mu przez TOM-TECH wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla wykonania Umowy.
 5. Partner handlowy zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych przekazywanych mu przez TOM-TECH oraz innych danych, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa TOM-TECH, do których Partner handlowy mógł uzyskać dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
 6. Partner handlowy niezwłocznie poinformuje TOM-TECH o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych udostępnionych mu przez TOM-TECH w związku lub w trakcie wykonywania Umowy, w tym w szczególności w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
 7. Partner handlowy zobowiąże na piśmie pracowników oraz inne osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadające lub mogące posiadać dostęp do Danych Osobowych udostępnionych mu przez TOM-TECH w związku z wykonywaniem Umowy do ich zachowania w tajemnicy również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego łączącego dany podmiot z nim, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej;
 8. Partner handlowy zobowiązany jest umożliwić TOM-TECH lub upoważnionemu przez TOM-TECH audytorowi przeprowadzanie audytów i inspekcji w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia prawidłowości i bezpieczeństwa przetwarzania przekazanych mu przez TOM-TECH Danych Osobowych.
 9. Partner handlowy jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania, w imieniu TOM-TECH, każdemu swemu pracownikowi lub współpracownikowi klauzuli informacyjnej- Zał. nr do 2  do niniejszego dokumentu.
 10. W przypadku przekazania przez Partnera handlowego do TOM-TECH danych osobowych go dotyczących, TOM-TECH informuje Partnera handlowego w sprawie przetwarzania danych osobowych w Zał. nr 1 do niniejszego dokumentu- Klauzula informacyjna dla Partnerów handlowych.
 11. Partner handlowy zobowiązany jest zapłacić TOM-TECH odszkodowanie za wszelkie szkody wywołane naruszeniami przez Przewoźnika regulacji dotyczących przetwarzania lub ochrony Danych Osobowych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. Przez szkodę rozumie się także nałożenie na TOM-TECH kary pieniężnej przez właściwy organ nadzoru z powodu naruszenie z winy Przewoźnika zasad ochrony Danych Osobowych określonych w ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH oraz zasądzenie od TOM-TECH jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, której dane były przetwarzane z winy Partnera handlowego z naruszeniem zasad ochrony Danych Osobowych określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Zał. nr 1 do ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY W RAMACH REALIZACJI ZLECEŃ Z  TOM-TECH Tomasz Majka, (dalej zwane „TOM-TECH” ) ul Na Stoku 53/55 Gdańsk. z dnia 25.05.2018r.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA Partnerów handlowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOM-TECH Tomasz Majka Gdańsku z siedzibą w   Na Stoku 53/55 (dalej zwanym TOM-TECH).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zawartej pomiędzy Państwem a TOM-TECH, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a TOM-TECH.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.
 4. TOM-TECH będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz TOM-TECH. Państwa dane będą przekazywane Klientom TOM-TECH (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem TOM-TECH jest należyte wykonanie umów/ zleceń (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy).
 5. Ponadto TOM-TECH będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym.
 6. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.
 7. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, TOM-TECH stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 12. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami pod następującym : + 48 58 301 02 03, e-mail: office@tom-tech.pl

Zał. nr 2 do ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ STRONY W RAMACH REALIZACJI ZLECEŃ Z  TOM-TECH Tomasz Majka, (dalej zwane „TOM-TECH” ) ul Na Stoku 53/55 Gdańsk. z dnia 25.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA LUB WSPÓŁPRACOWNIKA PODWYKONAWCY TOM-TECH:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOM-TECH Tomasz Majka Gdańsku z siedzibą w   Na Stoku 53/55 (dalej zwanym TOM-TECH).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: podjęcia i realizacji umowy o świadczenie usług transportowych i spedycyjnych zawartej pomiędzy Państwem a TOM-TECH, w celu zawarcia i wykonania przyszłej umowy pomiędzy Państwem a TOM-TECH.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację.
 4. TOM-TECH będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz TOM-TECH.
 5. Państwa dane będą przekazywane Partnerom handlowym TOM-TECH (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem TOM-TECH jest należyte wykonanie umów zawartych z Partnerami handlowymi (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu i służbowego adresu poczty elektronicznej, numer PESEL lub numer dowodu osobistego, nr. paszportu, nr. prawa jazdy).
 6. Ponadto TOM-TECH będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.
 7. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
 8. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, TOM-TECH stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 9. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 11. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 12. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 13. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami pod następującym : + 48 58 301 02 03, e-mail: office@tom-tech.pl